SEVA – Sprijin prin Educaţie pentru o Viaţă Activă

Abandonul studiilor universitare înainte de obţinerea diplomei de licenţă este un fenomen care afectează sistemele educaţionale din numeroase ţări europene, efectele sale fiind resimţite în multiple planuri: la nivel individual, abandonarea studiilor reduce șansele de a deveni un angajat calificat şi competent, susceptibil să facă față provocărilor pieței muncii actuale; la nivel instituţional, reducerea numărului de studenți duce la pierderi financiare şi la diminuarea resurselor  de sprijinire a studenților; la nivel social, abandonarea studiilor conduce la scăderea productivităţii și a competitivităţii economice.

Proiectul Sprijin prin Educaţie pentru o Viaţă Activă (SEVA) are ca scop reducerea abandonului universitar prin dezvoltarea şi aplicarea de programe de dezvoltare personală şi de îmbunătăţire a performanţelor academice.

Obiective:

  • dezvoltarea unor programe de integrare instituţională, cu accent pe consilierea educaţională şi furnizarea de informaţii referitoare la: managementul învăţării, gestionarea timpului/stresului/emoţiilor;
  • revizuirea programelor analitice ale disciplinelor, cu accent pe: reevaluarea standardelor de performanţă minime; compatibilizarea informaţiilor noi cu cele deţinute de studenţi; alocarea unei unităţi de timp specifice pentru realizarea evaluării iniţiale, reactualizarea informaţiilor necesare pentru asimilarea de noi conţinuturi, formarea de noi competenţe, acoperirea lacunelor în pregătirea fundamentală la nivel de disciplină;
  • asistarea personalului didactic în creionarea unor planuri diferenţiate/ personalizate pentru studenţii cu dificultăţi de învăţare;
  • furnizarea de consultații individuale, cursuri suplimentare, sesiuni de remediere, programe pedagogice si intervenții indirecte ale corpului profesoral;
  • organizarea de ateliere de lucru, conferințe, schimburi de experienţă între studenţii aflaţi în situaţie de risc, existenţa unor rețele de sprijin, centre de sprijin;
  • îmbunătăţirea calităţii stagiilor de pregatire la locul de muncă şi o mai bună utilizare a tehnologiilor informaţionale si de comunicare;
  • identificarea timpurie a studenților cu risc de abandon.

Public ţintă:

  • 200 de studenţi în anul I ai Facultăţii Inginerie Mecanică şi Electrică, studenţi care vor beneficia de activităţile proiectului atât pe termen scurt, perioada de implementare, cât şi pe termen lung, după terminarea studiilor universitare.