Activităţile desfăsurate, în cadrul CCOC, în perioada 2015-2016, au fost condus la realizarea obiectivelor specifice propuse, astfel:

 1. Stabilirea planului de acţiune al Centrului de Consiliere si Orientare în Carieră (CCOC) pentru anul universitar 2014-2015;
 2. Informarea elevilor din ani terminali de liceu cu privire la regulamentul Universităţii, examenele de admitere, posibilităţile de cazare, bursele de studii si studiile masterale prin acţiuni organizate sistematic, în perioada noiembrie 2015 – mai 2016, în cadrul unităţilor de învăţământ din judeţele Prahova;
 3. Organizarea si desfăsurarea activităţilor de consiliere individuală/de grup pe probleme vocaţionale si educaţionale:

În anul universitar 2015-2016 au fost organizate grupuri de consiliere si orientare în carieră în vederea cresterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii. În cadrul acestor întâlniri, au fost parcursi următorii pasi: identificarea si constientizarea abilităţilor personale; realizarea unei corelaţii între caracteristicile personale si piaţa forţei de muncă; oferirea de informaţii cu privire la scopul unui interviu pentru angajare, structura si conţinutul acestuia; acumularea de informaţii cu privire la elaborarea unui CV, în format Europass si modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

Pe parcursul procesului de consiliere au fost identificate si alte nevoi de dezvoltare a capacităţii studenţilor, astfel că au fost organizate sesiuni tematice, precum: „Managementul timpului”, „Managementul conflictelor” si „Importanţa comunicării nonverbale”.

Totodata, activitatea de consiliere este desfasurata si la distanta, prin intermediul platformei educat@upg-ploiesti.ro, susţinută prin proiectul POSDRU ID 62689 şi menţinută şi după finalizarea acestuia. Cei care accesează platforma au posibilitatea de a-si evalua diferite abilitati prin intermediul unei baterii de 8 teste, rezultatele obţinute fiind de un real folos atât pentru procesul de dezvoltare personală, cât şi pentru pregătirea inserţiei pe piaţa muncii. Accesul la platformă estedeschis tuturor studenţilor UPG.

 1. Implicarea activă a elevilor, studenţilor si absolvenţilor în activităţi privind dinamizarea vieţii stiinţifice:

In luna mai 2016, CCOC a contribuit la organizarea sesiunii ştiinţifice studenţeşti, încurajând elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice de către studenţi.

 1. Elaborarea unui ghid de interviu cu privire la problematica abandonului universitar si a unui chestionar privind gradul de satisfacţie al studenţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
 2. Organizarea focus-grupuri cu studenţii având ca obiective: definirea obiectivelor profesionale urmărite de beneficiarii direcţi (studenţi) identificarea principalelor dificultăţi întâmpinate de aceştia în plan academic; formularea unor recomandări cu privire la modalităţile de reducere a ratei de abandon. La focus-grupuri au participat studenţi din anul I (specializările: Matematică, Chimie, Informatică, Pedagogie, Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, Administraţie Publică) şi anul III (specializările Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Franceză, Matematică, Chimie, Informatică).
 3. Colaborarea cu DSE în vederea monitorizării absolvenţilor de studii de licenţă ai UPG, ce işi conţinuă studiile în domeniu (pentru specializările LDEDZ şi LPIPZ) – contactarea telefonică a absolvenţilor promoţiei 2014 şi recoltarea datelor privitoare integrarea ocupaţională.
 4. Organizarea în lunile aprilie-mai de intâlniri de lucru cu reprezentanţi ai ISJ Prahova cu scopul creşterii gradului de vizibilitate a CCOC la nivel local/regional, dar si al creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă.
 5. Desfăşurarea în data de 18 aprilie 2016 a workshop-ului cu tema “Cariera didactică şi integrarea pe piaţa muncii”, având ca obiective: pregătirea participării la Concursul naţional  unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante;  prezentarea dinamicii posturilor scoase la concurs (pe diferite specializări) la nivelul judeţului Prahova.
 6. Participarea, alături de conducerea departamentelor (DSE) la revizuirea programelor de studiu (licenţă/masterat) cu scopul creşterii proporţiei disciplinelor opţionale astfel încat la sfârşitul acestora cel puţin 10% din totalul creditelor obţinute să provină de la discipline liber-alese de către student.
 7. Elaborarea şi publicarea de materiale suport pe tema consilierii: Safta, C., Consilierea în carieră. Elemente introductive, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
 8. Colaborarea cu 10 instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova (Colegiul Tehnic Elie-Radu, Ploieşti; Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti; Colegiul Tehnic ”Toma Socolecu”, Ploieşti; Liceul „Aurel Vlaicu”, Breaza; Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil; Colegiul Naţional „N. Iorga”, Vălenii de Munte; Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Valenii de Munte; Liceul Tehnologic Agricol, Bărcăneşti; Liceul Tehnologic Starchiojd) cu scopul selecţiei unui număr de 200 de elevi din anii terminali de liceu care să beneficieze de o activitate susţinută de orientare a carierei.
 9. Elaborarea unui pachet de instrumente destinate consilierii şi orientării în carieră a elevilor/studenţilor, instrumente prin care să poată fi explorate cât mai multe aspecte ale personalităţii. Acesta cuprinde 6 probe (3 instrumente standardizate şi 3 instrumente informale), respectiv: Dominante motivaționale; Testul Holland; Chestionar Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Chestionar “Bariere în carieră”, Inventarul caracteristicilor personale; Chestionarul”Țeluri în carieră”;

ÎNTOCMIT,

Director CCOC

Conf. univ. dr. Cristina Safta