Activităţile desfăsurate, în cadrul CCOC, în perioada 2017-2018, au fost condus la realizarea obiectivelor specifice propuse, astfel:

  1. Consilierea psiho-pedagogică şi în carieră a studenţilor UPG

În anul universitar 2017-2018 au fost organizate grupuri de consiliere si orientare în carieră în vederea cresterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii. În cadrul acestor întâlniri, au fost parcursi următorii pasi: identificarea si constientizarea abilităţilor personale; realizarea unei corelaţii între caracteristicile personale si piaţa forţei de muncă; oferirea de informaţii cu privire la scopul unui interviu pentru angajare, structura si conţinutul acestuia; acumularea de informaţii cu privire la elaborarea unui CV, în format Europass si modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

Pe parcursul procesului de consiliere au fost identificate si alte nevoi de dezvoltare a capacităţii studenţilor, astfel că au fost organizate sesiuni tematice, precum: „Managementul timpului”, „Managementul conflictelor” si „Importanţa comunicării nonverbale”.

Totodata, activitatea de consiliere este desfasurata si la distanta, prin intermediul platformei sites.google.com/site/proiectdice, susţinută prin proiectul DICE. Cei care accesează platforma au posibilitatea de a-si evalua diferite abilitati prin intermediul unei baterii de 8 teste, rezultatele obţinute fiind de un real folos atât pentru procesul de dezvoltare personală, cât şi pentru pregătirea inserţiei pe piaţa muncii. Accesul la platformă este deschis tuturor studenţilor UPG.

  1. Informarea studenţilor din anii terminali cu privire la cerinţele de elaborare a portofoliului Europass şi
  2. Informarea studenţilor din anii terminali cu privire la dinamica pieţei muncii la nivel naţional şi internaţional

Responsabilii cu evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor cu privire la mediul academic, desemnaţi de fiecare facultate in parte, au desfăşurat activităţi de informare  pe problema elaborării portofoliului de angajare, precum şi elemente de analiză a dinamicii pieţei muncii pe baza materialelor suport furnizate de CCOC.

  1. Oferirea de consultanţă şi consiliere în planul adoptării deciziei în carieră a elevilor din anii terminali de liceu din judeţul Prahova

Informarea elevilor din ani terminali de liceu cu privire la regulamentul Universităţii, examenele de admitere, posibilităţile de cazare, bursele de studii si studiile masterale prin acţiuni organizate sistematic, în perioada noiembrie 2017 – mai 2018, în cadrul unităţilor de învăţământ din judeţul Prahova  (ex. Colegiul Tehnic Toma Socolescu; Colegiul Tehnic Elie Radu – Ploieşti; Colegiul Spiru Haret – Ploieşti, Liceul Teoretic Brancoveanu Vodă din Urlaţi; Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti; Liceul Tehnologic Măneciu-Ungureni; Colegiul Nicolae Iorga din Vălenii de Munte etc.)

  1. Intâlniri de lucru cu parteneri din mediul socio-educaţional şi economic în vederea creşterii gradului de vizibilitate al CCOC la nivel local/regional, precum şi în vederea creşterii gradului de ocupabilitate a forţei de muncă

În aprilie 2018 a avut loc întâlnirea cu reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Prahova (prof. Bianca Ciulac – Inspector Mamagementul Resurselor Umane; prof. Tudor Iancu – Inspector Managementul Resurselor Umane). In cadrul acesteia au fost dezbătute aspecte referitoare la: condiţiile de ocupare a posturilor didactice pentru anul 2017/2018; lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru incadrarea pe perioadă nedeterminată/determinată scoase la concurs; calendarul concursului de ocupare a posturilor didactice; proceduri de realizare a dosarului de concurs. La intalnire au participat studenţi din anii terminali ai facultăţilor Litere şi Ştiinţe, Ştiinţe Economice.

  1. Organizarea şi desfăşurarea de manifestări stiinţifice pe teme de consiliere în carieră

Implicarea activă a elevilor, studenţilor si absolvenţilor în activităţi privind dinamizarea vieţii stiinţifice:

In luna aprilie 2018, CCOC a contribuit la organizarea sesiunii ştiinţifice studenţeşti, încurajând elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice de către studenţi.

Totodată, în perioada 28-29 iunie 2018, s-a desfăşurat conferinţa internaţională “MANAGING DIFFERENCES: THE CHALLENGE OF  THE CONTEMPORARY WORLD”, în cadrul căreia au fost prezentate lucrări, studii pe tema consilierii.

  1. Colectarea datelor cu privire la rata de abandon a studenţilor UPG; analiza şi interpretarea datelor

Organizarea focus-grupuri cu studenţii având ca obiective: definirea obiectivelor profesionale urmărite de beneficiarii direcţi (studenţi) identificarea principalelor dificultăţi întâmpinate de aceştia în plan academic; formularea unor recomandări cu privire la modalităţile de reducere a ratei de abandon. La focus-grupuri au participat studenţi din anul III (specializările: Matematică, Informatică, Pedagogie, Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, Administraţie Publică, Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Franceză) şi anul IV (specializările Calculatoare, Automatică, Electronică Aplicată, Foraj-Extracţie etc).

Pe baza datelor recoltate a fost redactat un raport cu privire la prevenirea abandonului universitar pentru anul 2017-2018.

  1. Administrarea instrumentelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii

Prin intermediul responsabililor desemnaţi cu monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii au fost administrate chestionare studenţilor tuturor programelor de master din cadrul UPG, srtudenţi absolvenţi ai programelor de licenţă în cadrul universităţii.

Datele culese au fost analizate şi interpretate în cardul raportului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii, realizat de CCOC.

  1. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor cu privire la mediul academic

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv a fost elaborate un chestionar de evaluare a satisfacţiei a studenţilor  cu privire la mediul academic. Instrumentul a fost aplicat pe un eşantion de 1200 studenţi ai programelor de studii de licenţă şi master.

  1. Analiza şi interpretarea datelor cu privire la monitorizarea absolvenţilor

Datele brute obţinute din chestionarul de monitorizare aplicat au fost numărate, grupate  şi interpretate în cadrul raportului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii, realizat de CCOC.

 

ÎNTOCMIT,

Director CCOC

Conf. univ. dr. Cristina Safta