DE CE ESTE NEVOIE DE UN CENTRU DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ?

 • Pentru că scopul educaţiei este «pregǎtirea unor oameni care sǎ acţioneze şi sǎ gândeascǎ independent şi care, în acelaşi timp, sǎ vadǎ în slujirea comunitǎţii realizarea supremǎ a vieţii lor» (A. Einstein).
 • Pentru că realizarea acestui scop face necesarǎ o cât mai bunǎ corelare a intereselor individuale cu cerintele sociale, implicit o dezvoltare a serviciilor de consiliere şcolarǎ şi profesionalǎ.
 • Pentru că promovarea stǎrii de bine, preocuparea pentru dezvoltarea personalǎ, prevenţia situaţiilor de risc reprezintǎ atât premisa, cât şi rezultatul unei educaţii de calitate.

CE NE PROPUNEM?

 • orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel incât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
 • reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 • facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
 • creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.

CARE SUNT ACTIVITĂŢILE NOASTRE?

 • informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/ studenţilor/absolvenţilor;
 • dezvoltarea de acţiuni în direcţia creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor;
 • informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi Cadrul Naţional al Calificărilor;
 • informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare;
 • organizarea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • elaborarea şi implementarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în plan naţional şi internaţional axate pe problema formării, reconversiei, recalificării;
 • asigurarea de relaţii inter-universitare cu alte centre şi departamente similare din România şi din Uniunea Europeană;